INTELEKTUALNI REZULTATI PROJEKTA

Prvi intelektualni rezultata projekta je paket digitalnih i analognih alata (koji će biti digitalno dostupni) te poredani prema kategorijama, vrstama i temama. Uzimajući u obzir dostupne izvore i digitalne alate kroz projekt će se napraviti analiza kako bi se digitalni alati adekvatno kategorizirali. Kako bi bio dostupan širokoj javnosti rezultati e - Poola će biti objavljeni kao OER kroz Google obrazovne aplikacije. Razvijajući e - Pool, projekt ABEDiLi će ponuditi e - knjižnicu koja će imati:
  • pažljivo analizirane i odabrane digitalne alate za učenje
  • kvalitetne i primjenjive digitalne alat
  • poštuju GDPR i te sigurnost korisnika interneta
  • uštedit će vrijeme osoba koji rade u obrazovanju odraslih za poučavanje polaznika
  • on line alati dostupni su 0/24.
Digitalna (Virtualna) Escape Room u obrazovanju i podučavanju

IO2: DEER (Digital Educational Escape Room) je inovativna metoda podučavanja koja će se razvijati na rezultatima IO1 e-Pool-a. Nakon analize i testiranja digitalnih alata, implementirat će se one najprikladnije za virtualni Escape Room. DEER će imati dva dijela: Escape Room (igru) i tečaj za edukatore o načinu razvoja i korištenja DEER -a.

Edukacija edukatora u obrazovanju odraslih

IO3: "Edukacija edukatora u obrazovanju odraslih" je jedan od glavnih intelektualnih rezultata ovog projekta koji će se razvijati paralerno s virtualnim Escape Roomom. Razvoj ovoga intelektualnog rezultata počinje nakon što e - Pool bude dostupan kako bi se na temelju njega moga napraviti Nastavni plan i program. ''Edukacija edukatora u obrazovanju odrasli " će se završiti nakon što se ispita IO2 kao inovativna nastavna metoda u obrazovanju odraslih, te će osobe koje će sudjelovati u ovom intelektualnom rezultatu također imati edukaciju za korištenje DEER - a. Cilj edukacije je povezati iskusne edukatore koji koriste digitalne alate te edukatore koji tek trebaju početi , osiguravajući im potrebnu suradnju, komunikaciju, poticanje na kreativnost te razvoj kritičkog mišljenja kao temeljne vještine.

Priručnik

IO4: Priručnik je zadnji intelektualni rezultat projekta ABEDiLi koji će služiti kao svojevrsni vodič za projektne rezultate te na koji način se oni mogu primjenjivati u:

  • u ustanovama za obrazovanje odraslih koje provode programe usavršavanja
  • u svakodnevnoj praksi edukatora koji sudjeluju u provođenju programa obrazovanja odraslih
  • u pipremi i provođenju nastave za stjecanje osnovnih vještina.
Svi zainteresirani dionici moći će: a) koristiti digitalne alate e - Poola u provedbi svojih obrazovnih i odgojnih aktivnosti b) moći će primjeniti inovativnu metodu DEER - a u podučavanju.